Uitvoering WaLTERproject

partners

Er gebeurt veel in het waddengebied. Programma’s die al lopen en vele nieuwe initiatieven, soms met overlappende doelen. Zodra werkpakketleiders een nieuw initiatief vernemen, wordt met betreffende partij contact gezocht om tot een samenwerking te komen. Niemand is gebaat bij dubbel werk.

De partners van het eerste uur zijn een aantal grote partijen in het waddengebied. We realiseren ons dat daarmee nog lang niet alle belangrijke spelers zijn vertegenwoordigd.
Dit is een belangrijke reden geweest voor het oprichten van de klankbordgroep.

Want, wie is nu eigenlijk WaLTER? WaLTER zijn we feitelijk met z’n allen. Alle beleidsinstanties, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die belang hebben bij een goed beheer en ontsluiting van kennis van het waddengebied.  Veel van deze partijen nemen zitting in de klankbordgroep.

Voor de borging op langere termijn is een Raad van Advies in oprichting. Aan het einde van dit traject, medio 2015, ligt er een blauwdruk (monitoringplan voor het waddengebied). Deze moet dan nog wel worden geïmplementeerd. 

Norbert Dankers Erik van Dijk Norbert Dankers Foto is gemaakt door:  Bruno Ens,  Sovon.

In het voetspoor van WaLTER

© 2011 WaLTER project | Ontwerp: NIOZ | Techniek: EN/OF ontwerp & communicatie